Nasze Usługi

Pomożemy wybrać odpowiedni projekt domu. Krytycznym okiem przeanalizujemy i dopasujemy projekt do oczekiwać Inwestora aby dopasować go do preferencji przyszłych użytkowników. Uwzględnimy  możliwości wykorzystania najlepszych wartości działki z uwzględnieniem usytuowanie budynku względem stron świata.

Sprawdzimy zgodność projektu typowego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ( MPZP)  lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu (WZZT).
Dla obszaru nieobjętego MPZP  uzyskamy decyzję o warunkach zabudowy (WZZT) . Poprzez uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez właściwy organ, określimy charakterystyczne cechy zabudowy i zagospodarowania terenu oraz określimy przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych. Opracowanie przygotujemy  w formie graficznej i opisowej przedstawiając przygotowana dokumentację właściwemu organowi.

 

Biorąc pod uwagę wszelkie oczekiwania Inwestora przygotujemy zmiany w projekcie typowym dostosowując go do potrzeb przyszłych mieszkańców.
Przygotujemy zmiany w projekcie gotowym. Zweryfikujemy przyjęte rozwiązania w stosunku do warunków panujących na terenie działki na której dom będzie wybudowany. Biorąc pod uwagę obciążenia konstrukcji wiatrem i śniegiem  dostosujemy projekt do strefy klimatycznej kraju oraz dostosujemy projekt fundamentów do głębokości do której w zimie może sięgać strefa przemarzania.
Zweryfikujemy i dostosujemy projekt do miejscowych warunków zabudowy lub miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego.

Zaproponujemy najbardziej optymalne usytuowanie budynku podparte wcześniejszą analizą wszelkich ograniczeń które na działce obowiązują. Dopasujemy i naniesiemy przygotowany projekt na mapę do celów projektowych. Zaprojektujemy układy komunikacyjne, miejsca postojowe dla samochodów, układy zieleni  oraz wyznaczymy miejsca gromadzenia odpadów stałych, lokalizację zbiornika bezodpływowego lub biologicznej oczyszczalni, studni itd.

Uzyskamy wymagane decyzje świadczące o spełnieniu kryteriów ustawowych  w zakresie m.in.
budowy na terenie objętym ochroną przyrody lub ochrona konserwatora zabytków  a także wymogami sanepidu lub przepisami przeciwpożarowymi.

Reprezentując Inwestora w administracyjny postępowaniu budowlanym uzyskamy pozwolenie na budowę.
W organie administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji złożymy przygotowaną kompletną dokumentacją składającą się z:

  • trzech egzemplarzy projektu architektoniczno – budowlanego
  • decyzji o warunkach zabudowy ( jeśli była wymagana )
  • oświadczenia inwestora o posiadaniu tytułu prawnego do działki
  • zaświadczeń o przynależności projektantów do regionalnych izb branżowych
  • wszelkich opinii i uzgodnienia wymaganych szczególnymi przepisami prawa zależnie od rodzaju, specyfiki czy miejsca zamierzenia budowlanego

Inwestorze jeżeli Twój dom jest zbyt mały aby pomieścić całą rodzinę, a Ty myślisz o jego powiększeniu to trafiłeś.

Rozbudowa, przebudowa czy nadbudowa budynku istniejącego to inicjatywa wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, a co za tym idzie projektu architektoniczno-budowlanego.

Jeżeli wyrażą Państwo chęć skompletujemy za Państwa wszystkie niezbędne dokumenty w tym wszystkie niezbędne pozwolenia, decyzje, opinie i tym samym w Państwa imieniu uzyskamy decyzje o pozwoleniu na budowę. Pierwsze spotkanie z inwestorem jest nieodpłatne, na podstawie zgromadzonych danych podczas wizyty nasz projektant przygotuje odpowiedni kosztorys projektu architektoniczno-budowlanego.